January 8, 2019

It-tielet (3) attivita.

It-tielet (3) attivita.

Participazzjoni:  Fl-event ipartecipaw 35 cittadin fosthom 13 mill-municipalita ta` Bad Kotzting il-Germanja, 6 partecipanti minn Koszeg l- Ungerija, 9 partecipanti minn Marsaskala Malta, 3 participanti minn Chojna Polonja u 4 partecipanti minn Velettri l-Italja.

Lokazzjoni / Dati:  L-event sar gewwa Bad Kotzting il-Germanja, mis-7 sa 10 ta` Gunju 2018.

Informazzjoni qasira:

 

L-ghan ta` dan l-inkontru iffoka l-aktar fuq l-Ewropa u gew diskussi  `issues ` bhall “ Ghalhiex ghandna nkunu fl-Ewropa?” u Ahna nirrespatteaw l-Ewropa?”. Dan sar permezz ta` workshops li saru f`bazi military fil-fruntiera mac-Ceka Repubblika waqt il-gwerra bierda u fejn kienu josservaw kull muvument. Qabel it` twaqqieh tal-purtiera tal-hadid, dan kien il-fruntiera tal-Unjoni Ewropeja.Ghad diskussjoni fuq il-progett EULOCAL, studenti mill-Benedict-Stattler-Gymnasium preparaw esebizzjoni fuq l-idejat u flimkien ma`mistoqsijiet. X`inhi ezatt l-EU?, Kif tahdem?, X`hinu il-prezent u l-futur? U fl-ahhar u mhux l-anqas it-twemmin taghha.

It-Tema l-ohra kienet it-“trobbija tan-nahal u l-aspett tat terminazzjoni tieghu madwar id-Dinja”. L-importanza tat-diskussjoni kienet l-importanza ta` dawn il-krejaturi zaghar fid-dinja. Is-suggett gie trattat kemm b`mod akkademoku kif ukoll dak prattiku. Fid diskussjoni hadu sehem mhux biss il-partecipanti tal-progett izda ahna cittadini Germanizi. Dan is-suggett gie diskuss bil-koperazzjoni tal-Kullegg Benedict-stattler-Gymnasium that id-direzzjoni tal-edukaturi Karsten Nasdal u Simon Haselbauer.

Dawn l-istudenti tal-10 grad, ghamlu studju preliminari fejn indagaw hafna tipi u l-biodiversita ta nahal differenti madwar id-Dinja.

L-aktar li inghatat importanza kienet ir-rakkomandazzjoni t` ambjentalisti diversi biex jinzerghu linji shah ta fjuri fl-ghelieqi biex b`hekk ikompli jinholoq valur ekologiku fi spazji naturali biex jinholoq nutrigent globali ghan-nahal. Dawn il-fjuri gew imqabbla ma konvemzjoni ta` linji shah ta` fjuri li jservu ta` akkomodazzjoni ghan nahal. Din kienet l-aktar mistoqsija bsahhitha biex tigi mwiegbha. Ir-rizultat tad-diskussjoni gie prezentat lill-participanti tal-EULOCAL prezenti.

Attivitajiet Preliminari:

Marzu 2018: Linji ta` blanzuni gew mizrugha mill-istudenti msemmija.

Gunju: Saru indagini ta 4 spazji differenti ta` fjuri. F` dawn l-ispazzji gew dokumentati u speci ta` fauna u flora gew indirizzati. Flimkien mal vegitazzjoni, it-trobija u l-bejtiet tan-nahal gew ukoll studjati. Apparti dan gew ukoll studjati in numru ta` fjuri mdakkra min nahal. L-indagini kienu wara segwiti bin-numru ta` nahal u speci ohra li dakkru il-blanzuni.

Ir-rizultanzi migburha gew skrutinizzati waqt klassijiet u gew interpretati lejn il-progett EULOCAL fejn ukoll gew prezentati waqt il-`workshop`.

 

L-ezitu tal-attivita:

Il-Hamis 7ta` Gunju 2018

Wara li l-participanti waslu gewwa Bad Kotzting iltaqghu ghar-registrazzjoni u l-ikla ta` filghaxija. Il-Vici Sindku ta` Bad Kotzting is-Sur Wolfgang Pilz laqgha il-partecipanti. Huwa iffoka fuq il-hbiberija u l-partecipazzjoni tal-membri Ewropej. Wara il-Maniger tal-progett il-Professur Itsvan Matrai l-istess laqgha il-partecipanti fejn fi ftit kliem spjega l-programm tas-seminar. It-tema l-aktar importanti kienet dik tat trobbija tan-nahal u l-ghasel mnissel minnhom. Issues ohra kif diga semmejt kienu il-futur tal-EU fit termini tar-refuggati fil-fruntiera wara l-waqa tal- maghrufha purtiera tal-hadid. Il- `workshops` gew diskussi waqt studju fi triqtna lejn it-torri tan-Nato fuq il-muntanja  Hohen Bogen fil-fruntiera ta` pajjizi  fi zmien il-komunizmu.

Il-Gimgha 8 ta` Gunju 2018.

Il-gurnata msemmija kienet iddedikata purament fuq il trobbija tan-nahal u il-qerda taghhom minn mwiet gejjin minn epidemiji diversi. Kif spjegat dan il-progett gie preparat bil-koperazzjoni ta` student tal 10 grad mill-kullegg Benedikt-Statler-Gymnasium. Il-partecipanti flimkien mal-istudenti u c-cittadini kienu diga preparati u persuna mill-lokal li jrabbu n-nahal kienu wkoll prezenti.  Kif diga spjegat l-istudenti kienu diga zerghu balnzuni li jikkumplimentaw mal-kultivazzjoni tal-akwata.

Wara diskors tal-okkazzjoni mid-direttur tal-kullegg is-Sinjura Birgit Maier, u s-Sindku Markus Hofman flimkien mal-edukaturi Karsten Nasdal u Simon Haselbauer  varaw id-diskussjoni tal-gurnata fejn kienet wahda akkademika kif ukill xi prattika.

L-intenzjoni tal- `workshop` hija biex noholoqu attenzjoni ghas-sitwazzjoni mwera tal-ghasel (Apis mellifera) u l-problemi li qed jiffacja il-poplu globali. Amalgamat mal-progett EULOCAL, il-municipalitajiet zaghar jistghu jaghmlu l-parti taghhom biex tissolva din il-problema.

L-edukaturi is-Sur Haselbauer u Nasdal ghaddew informazzjoni mehtiega fuq l-istudji kurrenti li ghaddejjin fuq it-trobbija tan-nahal. Dawn spjegaw ukoll l-akwisti fuq il-process, il-valur ekologiku u fejn tikkoncerna il-qerda tal-istess nahla u l-ghasel. Wara d-diskors kien hem waqfa ghall café.

Wara d-diskors, u diskussjoni fuq is-suggett, il-participanti kienu mistiedna ghall-ikla ta nofs inhar fejn hawn komplit id-diskussjoni.

It-tieni sessjoni, kien ` worshop`prattiku iffokha l-aktar fuq l-indagini li ghamlu l-istudenti. Il-participanti kienu maqsumin fi gruppi zaghar fejn gew mistiedna jippartecipaw fuq xi xoghol basiku. Hawn kellhom ic-cans li jipprattikaw dak li gie diskuss aktar kmieni.

Wara, l-istudenti kellhom ic-cans biex jesebixxu ir-rizultanzi taghhom lill partecipanti. Dan sar fuq fuq il-post fejn inzerghu l-blanzuni. L-istudenti elaboraw hafna l-metodi uzati, kif ghamlu l-esperementi taghhom kif ukoll ir-rizultanzi. Il-partecipanti kienu inkoraggati biex jaghmlu xi xoghol huma stess u jippruvaw jgharrfu xi speci u jidhlu izjed fid-dettall izjed minn dak akkademiku u teorija.

Wara is-sezzjoni xjentifika, kelna ic-cans li wiehed ihares ftit lejn il-`posters` esebiti. Kien ta` success miz-zaghzagh fejn innotaw l-EU u l-futur taghha. Kullhadd deher sodisfatt.

Konkluzzjoni tal-gurnata spiccat bil-kafe u kejkijiet biex wiehed kompla jiddiskuti fuq is-suggett tal-gurnata.

Is-Sibt 9 ta` Gunju 2018.

Hawnhekk il-partecipanti marru lura fil-passat. Bad Kötzting huwa ftit kilometri l-boghod mill-fruntiera Ceka, allura intlaqtet mill-hekk imsejha purtiera tal-hadid. Permezz tac-` chiar lift` il-partecipanti waslu il-muntanja Hohenbogens wara 20 minuta mixi. Hemm gew milqugha minn zewg eks suldati tas-servizz sigriet li kienu jahdmu fl-istazzjon tan-NATO zmien ilu. Dan kien mezz ta` telekomunikazzjoni. Dawn l-eks suldati spjegaw fid dettal il-hidma taghhom fil-passat. Gie stabbiliet illi dan it-torri inbena fl-1965. Membri minn Bundeswehr Amerikani sa 1992 u Francizi sa 1994. Fl-2004 inghalaq. Illum il-gurnata gewwa t-torri jistghu jezaminaw l-apparat orriginali u l-hajja li kienu jghixu fit-torri waqt il-gwerra bierda. Il-partecipanti kollha interessaw ruhom hafna avolja hafna mill-apparat huwa spiccut u ma jahdimx.

Wahda mill-isfida tal- participanti kienet li jitilghu gholi ta` 50 metru fuq il-quccata tat-torri.  Minn hemm dawk li irnexxielhom jitilghom setghu jgawdu veduta miill-isbah tar-regjun kollu. It transazzjoni bejn il-Germanja u c-Ceka Repubblika hija saghna u jidher li qisu ma hemmx fruntiera. `Hawnhekk il-partecipanti bdew jiddiskutu ` Ghalhiex ahna membri stati fl-UE? U Ghalhiex nirriepettaw l-UE? Il-gruppi riedu jiddiskutu dawn l- ` issues` u johorgu anke xi proposti.

Id-delegazzjoni Skalina ( Malta ) argumentat illi il-pajjiz huwa l-izghar u allura jiffaccja certu problemi specjalment fejn tidhol l-immigrazzjoni u b`hekk bil-fors ikollhom bzonn l-ghajnuna mill-Unjoni. Il-pajjizi jistghu jigwadanjaw minn ghand xulxin fejn tdhol, il-kultura, ekonomija u aspetti socjali. Bir-rispett biss u koperazzjoni reciproka jista biss jirrenja il-paci.

It-Taljani iffukaw l-aktar fuq il-muvument liberu ta` emigranti. Iz-zaghzagh mhux facli jghixu f`Ewropa bi fruntieri. M`ghadiex izjed il-problema biex tixtri, tivjagga u tistudja barra minn pajjizek fl-Ewropa. Minhabba dawn il-beneviccji huwa mportanti li jkun hawn ir-rispett u hidma flimkien.

Il-Pollakki kienu tal-fehma illi l-Ewropa donna qed tiffaccja terbulanzi tal-passat.  It-tieni gwerra dinjija huwa ezempju car ta dan.  Tragedja simili ghandha tigi evitata billi wiehed jikkopera, juri rispett reciproku u control fl-UE. Il-Pollakki semmew li hemm bzonn sapport kontinwu specjalment fejn jidhlu affarijiet ekonomici. Membri stati mhux daqstant b sahhithom ghandhom ikun mejuna minn ohrajn aktar b`sahhithom.

L-Ungerizi qalu illi problem jezistu anke barra mill-Ewropa u jigu solvuti biss jekk il-membri stati jinghaqdu flimkien. Skond kif kwota il-President Amerikan Trump, Ewropa b`sahhitha hija importanti izjed minn kollox. Kull membru stat ghandu t-tajjeb u l-hazin tieghu. Fl-UE huwa mportanti illi kull membru stat jaghti l-kontribut tieghu ghall-paci, stabbilita u Ewropa pozittiva.

Il-Vici Sindku ta` Bad Kötzting Wolfgang analizza ir-risposta kollha. Il-partecipanti kollha qablu illi l-Ewropa toffri hafna vantaggi ghalhekk tajjeb li nibqu nissieltu ghall Ewropa aktar maghquda.

Wara li l-partecipanti waslu lura Bad Kötzting, bdew jippreparaw ghall-attivita tat-tqeghid tal-gebla fil-`European Stone Circle` fil-gnien Spa. Dan il-gnien gie inawgurat fl-1999. F`dak iz-zmien id-`Douzelage Town twinning organization` kien jikkonsisti biss minn 15 il-membru stat allura fil-gnien kien hemm 15 il-gebla biss tirraprezenta kull pajjiz membru stat fid `Douzelage`. Peress illi llum din l-assocjazzjoni ghandha 28 lokal minn kull pajjiz fl-Ewropa, sar qbil illi t-tkomplija tat tlettax il-gebla l-ohra jsir pjuttost fl-okkazzjoni tal-Progett EULOCAL. Din kienet opportunita eccelenti  fejn qed tinvolvi aktar cittadini minn Bad Kotzring biex izuru dan il-gnien.

Wara li grupp muzikali daqq l-innu tal-Ewropa, inkixfu il-gebel komerattivi u s-Sindku tal-post Markus Hofmann ghamel diskors tal-okkazzjoni.

Ghandi l-pjacir nilqakom fostna minkeja id-distanzi t-twal. Il-prezenza taghkom taghmlilna unur. Awguri specjali tmur ghall-Ewropa tac-cittadin kopert mill- Progett EULOCAL fejn ipparteciapw municipalijiet membri fid Douzelage flimkien ma Vellettri mill-Italia. Nilqakom fostna f`isem Bad Kotzting.

Illum il-gnien SPA jinsab ghal darba fl-lokazzjoni tal-arti. Ninsabu kuntenti illi fl-ahhar ghandna da nil-gnien tal-arti komplut bis simboli tal-municipalitajiet kollha fid `Douzelage`. Din l-idea giet originat mill-Artist Alois Ollinger. Sfortunatamentma setghax ikun maghna illum peress li huwa rikoverat l-isptar.

Fl-1999 Alois Ollinger hareg b`idea biex ipoggi 15 il-simbolu ghal kull municipilita minn kull membru stat fl-UE. Hu sehaq illi ghandu jkun hem amonija u solidarjeta permezz tas simbolu fuq forma ta` cirku biex jitkissru il-fruntieri. Fl-2016 ic-ceka repubblika ziedu is-simbolu taghhom. Minn dak iz-zmien l-hawn Douzelage kiber peress li bdew jinghaqdu izjed municipalitajiet sa kemm saru 28. L-artist hass li kellu jaghlaq il-progett bill kulhadd igib is-simbolu tieghu. It-tifsira ta` da nil-monument b`forma ta cirku tfisser ghaqda u mhux izjed firda. Il-presenza fizika ta` dawn is-simboli minn madwar l-Ewropa ma tfiser xejn hlief esperjenza specjali. Ejja mela illum  nikxfu il-bqija tas-simboli u naghlqu da nil-progett.

Ippermettuli mela nirringrazzja lill dawk kollha li hadu sehem biex ghalaqna dan il-progett. L-eweel u qabel kollox halli nsemmi it-tim li transforma dan l-ispazju f` da nil-progett li huma had hlief ` il Fuchs Marketing Company` kif ukoll il-haddiema tieghi li ghinu biex preparaw kollox biex isehh din ic-cerimonja tal-lejla u l-ahhar u mhux l-anqas il- Wolfgang Kerscher il-Maniger tad- Douzelage.

Gheziez hbieb, fil-prezent l-UE qed tiffacja sfidi godda. Ahna stess nigu kritikati hafna u ikun hemm fejn ikollhom ragun u dan minhabba burokrazija ezorbitanti. Xorta f`certu stati membri qed naraw li n- nazzjonalizmu qed jikber gmielu u dan qed jinkwetana minhabba l-isfidi u c-cahda tal-valuri fundimentali fl-UE.

Ahna komunita zghira u ma nistawx inmorru ghall-politika kbira fil-prezent. Fil-fatt ir-risposta taghna hija: Ahna inghaqdna fid-Douzelage ghax nemmnu fl-Ewropa tac-cittadini.Nghixu fl-Ewropa, bi progetti ma hbieb, bi zjarat komuni u reciproci, bi hbiberija personali minghajr ebda fruntieri. Intkom li llum li qed ticcelebraw din l-attivita, intkom milqugha bhala cittadini tal-Ewropa u kif ukoll shabna.

Ejja mela issa nikxfu il-gebel bhala simbolu tal-ghaqda.

Viva l-Ewropa.

L-attivita gewwa Bad Kotzting spiccat billi il-participanti gew mistiedna ghall-BBQ party.

Il-Hadd 10 ta` Gunju 2018 – Tluq tal-participanti Taljani, Maltin, Pollakki kif ukoll l-Ungerizi.

L-attivita tal EULOCAL li jmiss fl-Lulju ser issir f`Chojna Polonja.