styczeń 8, 2019

Wydarzenie 3

Wydarzenie 3

Udział: w wydarzeniu uczestniczyło 35 osób, w tym 13 z Bad Kötzting (Niemcy), 6 z Kőszeg (Węgry), 9 z Marsaskala (Malta), 3 osoby z Chojny (Polska) i 4 z Velletri (Włochy).

Miejsce / Daty: Wydarzenie odbyło się w Bad Kötzting, Niemcy, od 7.06.2018 do 10.06.2018.

Krótki opis:

Celem trzeciego wydarzenia było ogólne pogłębienie tematyki europejskiej orz przedyskutowanie zagadnienia ‘Dlaczego warto być w UE?’ i ‘Czy szanujemy UE?’ w ramach dyskusji panelowej i warszatatów. Zajęcia warsztatowe odbywały się w dawnych koszarach wojskowych w pobliżu granicy z Republiką Czeską. Miejsce to było wykorzystywane jako stacja nasłuchowa podczas zimnej wojny i stanowi swego rodzaju pamiątkę tamtych czasów. Przed upadkiem żelaznej kurtyny był to granica UE. Jako przygotowanie do dyskusji będącej częścią spotkania w projekcie EULOCAL w Bad Kötzting, uczniowie Benedikt-Stattler –Gymnasium przygotowali wystawę, która miała ilustrować ich odpowiedzi na pytania: czym jest UE, jak funkcjonuje, jaka jest jej teraźniejszość i przyszłe losy.

Kolejnym tematem spotkania było: ‘Pszczelarstwo oraz wymierania populacji pszczół na świecie’, zagadnienia te miały podkreślić znaczenie tych małych owadów dla ludzi na całym świecie. Tematyka ta była realizowana w sposób teoretyczny i praktyczny. W warsztatach i dyskusjach mogli uczestniczyć nie tylko osoby z miast partnerskich projektu, ale również mieszkańcy Bad Kötzting. Tematyka została przygotowana i zrealizowana we współpracy z miejscową szkołą Benedikt-Stattler-Gymnasium pod kierunkiem nauczycieli Karsten Nasdal i Simon Haselbauer.

Jako przygotowanie do warsztatów w projekcie EULOCAL, uczniowie klasy 10 Benedikt-Stattler-Gymnasium przeprowadzili badania różnych rodzajów łąk pod ich różnorodności biologicznej jako siedlisk dla pszczół.

Rezultatem tych działań były rekomendacje dla różnych grup zainteresowanych tworzeniem siedlisk kwiatów wzdłuż pól uprawnych, które miałyby znaczenie ekologiczne i jednocześnie stanowiły pożywienie dla pszczół. Podczas działań projektu porównywano pasy kwiatowe, łąki , trawniki i pastwiska pod kątem ich przydatności dla pszczół. Rezultaty projektu zostały przedstawione podczas warsztatów w projekcie EULOCAL.

Działania przygotowawcze:

W marcu 2018 uczniowie klasy 10 przygotowali pas kwiatowy. Na początku czerwca przeprowadzono badania czterech opisanych w poprzednim paragrafie terenów pod kątem wegetacji i różnorodności biologicznej. Oprócz wegetacji roślin, przeprowadzono też badanie siedlisk pszczół. W tym celu policzono i porównano ilości kwiatów zapylanych przez owady, ilość gatunków owadów zapylających. Dane zostały podsumowane podczas zajęć szkolnych i omówione w czasie warsztatów projektu EULOCAL.

Realizacja wydarzenia.

Czwartek, 7.06.2018. Uczestnicy wydarzenia zostali przywitani podczas obiadu przez wiceburmistrza, radnego Bad Kötzting, radnego dystryktu Cham  Wolfganga Pilz. Przedstawiciel gospodarzy spotkania podkreślił znaczenie przyjacielskich stosunków partnerskich w Europie. Następnie koordynator projektu, dr Istvan Matrai, przywitał gości i przedstawił tematykę spotkania w Bad Kötzting. Najważniejsze tematy to pszczelarstwo, wymieranie pszczół, a także przyszłość UE w kontekście kryzysu migracyjnego, obszary przygraniczne po upadku żelaznej kurtyny. Ostatnie z wymienionych zagadnień było realizowane w trakcie wizyty studyjnej w dawnych umocnieniach NATO w Hohen Bogen.

Piątek, 8.06.2018. Cały dzień był przeznaczony na realizację tematu: pszczelarstwo, choroby pszczół, wymieranie pszczół. Tematyka została przygotowana we współpracy z Benedikt-Stattler-Gymnasium w Bad Kötzting. Uczestnicy projektu, uczniowie oraz mieszkańcy Bad Kötzting byli przygotowani wcześniej do udziału w warsztatach, zostali również zaproszeni miejscowi pszczelarze. Wiosną 2018 r. powstał pas kwiatów jako alternatywna forma uprawy.

Po mowach powitalnych wygłoszonych przez dyrektor szkoły Brigite Maier i burmistrza Markus Hofmann, głos zabrali nauczyciele Karsten Nasdal i Simon Haselbauer, którzy dokonali wprowadzenia do teoretycznej i praktycznej części zajęć.

Celem warsztatów było uświadomienie trudności sytuacji pszczoły miodnej (Apis mellifera), co powoduje problemy dla ludzi. W kontekście projektu EULOCAL, uczestnicy zastanawiali się jakie działania służące rozwiązaniu problemu, mogą zostać podjęte lokalnie

Simon Haselbauer i Karsten Nasdal przeprowadzili wykład w językach angielski i niemieckim, prezentując problem oraz przedstawiając wyniki badań  dotyczących pszczoły miodnej. Podczas wykładu można było dowiedzieć się jakie jest znaczenie pszczół dla naszego życia, ich waga dla ekologii oraz aktualne wyniki badań wymierania pszczół. Podczas przerwy kawowej trwały dyskusje w mniejszych grupach. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu w jaki sposób poszczególne osoby oraz małe społeczności mogą przyczyniać się do poprawy losu pszczół.

Po wykładzie i dyskusji uczestnicy spotkania udali się na lunch, który stanowił w pewnien sposób przedłużenie rozmów rozpoczętych podczas wykładu.

Druga, praktyczna część warsztatów, koncentrowała się na pszczelarstwie oraz rezultatach badań prowadzonych przez uczniów. Uczestnicy zostali podzieleni na małe grupy, przedstawiono im podstawy pszczelarstwa w praktycznym wymiarze, a następnie mieli oni możliwość wykonać pewne działania samodzielnie, co stanowiło cenne uzupełnienie treści przyswojonych w czasie zajęć teoretycznych.

W kolejnym punkcie działań uczniowie przedstawili wyniki swoich badań. Miało to miejsce na polach, gdzie badania były prowadzone. Uczniowie wyjaśnili jakich metod używali i w jaki sposób były prowadzone poszczególne eksperymenty. Uczestnicy warsztatów, zachęceni przez uczniów, przeprowadzali niektóre badania samodzielnie (rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt), co pozwoli pogłębić ich wiedzę i wyjść poza zakres czysto teoretyczny.

Po części naukowe, uczestnicy wydarzenia obejrzeli wystawę plakatów. Wizualizacje przyszłości UE przygotowane przez młodych ludzi wzbudziły duże zainteresowanie. Podsumowaniem dnia było spotkanie przy kawie i cieście, stanowiło ono doskonałą okazję do kontunuowania dyskusji.

Sobota, 9.06.2018 Podczas tego dnia uczestnicy projektu przenieśli się w przeszłość. Bad Kötzting jest położone zaledwie kilka kilometrów od granicy czeskiej i działania odbywające się w pobliżu granicy w okresie przed upadkiem żelaznej kurtyny miały wpływ na losy miasta. Uczestnicy projektu wyciągiem krzesełkowym dostali się na szczyt Hohenbogens, a następnie po 20-minutowym spacerze znaleźli się w dawnej wieży nasłuchowej NATO. Grupa uczestników projektu spotkała tam oczekujących ich dwóch żołnierzy, którzy jako wolontariusze opowiadają zwiedzającym dzieje tego miejsca. Wieża powstała w 1965 roku, oprócz żołnierzy Bundeswehry, stacjonowali tam do 1992 r. Amerykanie, a do 1994 r. Francuzi. System przestał funkcjonować w 2004 r. Wewnątrz wieży uczestnicy projektu mieli możliwość obejrzeć orginalne wyposażenie oraz posłuchać opowieści żołnierzy o życiu w pobliżu granicy w czasach zimnej wojny. Młodsi uczestnicy projektu podzieli si ę refleksją, że trudno im sobie wyobrazić życie w ‘zniewolonej i podzielonej Europie’. Wszyscy byli pod wrażeniem wyposażenia wieży, mimo dość przestarzałej technologii sprzętu.

Najbardziej emocjonującym punktem zwiedzania było wejście (dla chętnych) na mieszczącą się na szczycie wieży platformę widokową, która powstała w 2014 r. Uczestnicy projektu mogli podziwiać widok okolicy i z satysfakcją stwierdzili, że po granicy niemiecko-czeskiej nie pozostał żaden ślad.

W warsztatach, które odbyły się po zwiedzaniu wieży, w małych grupach dyskutowano następujące tematy: ‘Dlaczego warto być w UE?’ i ‘Czy szanujemy UE?’. Uczestnicy dyskusji brali pod uwagę uwarunkowania występujące w ich krajach oraz czynniki mające wpływ na całą UE.

Delegaci z Marsaskali (Malta) twierdzili, że Malta jako mały kraj może sobie radzić z większością problemów, tylko wtedy, gdy otrzymuje wsparcie UE. Taka współpraca jest korzystna dla wszystkich partnerów w obszarach kultury, rozwoju gospodarczego i rozwiązywania problemów socjalnych. Współpraca międzynarodowa i szacunek we wzajemnych kontaktach pozwalają zachować tak długi okres pokoju w Europie.

Goście z Velletri (Włochy) podkreślali możliwość swobodnego przemieszczania się w UE. Młodzi ludzie nie potrafią wyobrazić sobie Europy z istniejącymi granicami. Obecnie nie ma żadnych problemów z podróżowaniem, robieniem zakupów, czy studiowaniem w Europie. Ze względu na te udogodnienia, ważna jest współpraca między krajami i wzajemny szacunek.

Polscy uczestnicy spotkania zwracali uwagę, jak wielki wpływ na współczesną Europę wywarła przeszłość, zwłaszcza druga wojna światowa. Należy wyciągać wnioski z tej tragicznej przeszłości, pogłębiać współpracę międzynarodową. Kolejnym czynnikiem, na który zwrócili uwagę dyskutanci, była konieczność solidarności i pomocy, w tym wsparcia ekonomicznego, krajom mniej zasobnym.

Delegaci z Węgier zgodzili się z opiniami wygłaszanymi przez poprzednie grupy oraz dodali, że również problemy, które pojawiają się na zewnątrz UE mogą być rozwiązywane przez kraje UE wspólnie. Biorąc pod uwagę działania D. Trumpa, silna Europa, działająca razem, jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Każdy kraj ma swoje mocne i słabe strony, każde państwo może dołożyć swoją cegiełkę w budowie pokojowej i stabilnej Europy.

Wolfgang Kerscher podsumował dyskusję, twierdzeniem, że życie w Europie stwarza wiele możliwości rozwoju i warto jest podejmować wysiłki w imię zjednoczonej Europy.

Po powrocie do Bad Kötzting uczestnicy spotkania przygotowywali się do podsumowującego wydarzenia w Europejskim Kręgu Kamiennym w ogrodach spa.

W ogrodach ośrodka spa w Bad Kötzting w 1999 r. powstał tak zwany Europejski Krąg Kamienny. W tym czasie Europejski Związek Miast Partnerskich Douzelage liczył 15 miast i tyle samo kamiennych znaków liczył krąg. Symbolizowały one miasta partnerskie Douzelage oraz zjednoczoną Europę. W związku z tym, że Douzelage skupia obecnie 28 miast, uzgodniono, że w ramach projektu EULOCAL ten Europejski Pomnik zostanie uzupełniony o brakujące 13 kamiennych znaków i przekształcony w spiralny kształt, aby symbolizować ‘Europę, która nie ma końca’. Uroczystość była doskonałą okazją do zapewnienia widoczności wydarzeniom projektu EULOCAL i upowszechnianiu jego rezultatów.

Po odegraniu hymnu UE, kamienne znaki zostały odsłonięte, głos zabrał burmistrz Marcus Hofmann. Oto treść jego wystąpienia.

Jest mi bardzo miło gościć uczestników projektu, którzy przybyli czasem bardzo dalekie odległości, z wybrzeży Bałtyku, z Malty, z Rumunii i Holandii , aby być z nami. Wasza obecność to dla nas zaszczyt. Szczególne podziękowania dla programu Europa dla obywateli, który wspiera uczestników projektu EULOCAL z miast członkowskich Douzelage i Velletri.

Witam w imieniu miasta Bad Kötzting !

Dzisiaj nasze piękne ogrody ośrodka spa są ponownie miejscem instalacji dzieł sztuki. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy odsłonić kamienie graniczne symbolizujące 28 miast członkowskich Douzelage. Pomysłodawcą instalacji tego dzieła sztuki przestrzennej był miejscowy artysta Alois Ollinger. Ze względu na chorobę i pobyt w szpitalu, nie może on niestety uczestniczyć osobiście w dzisiejszej uroczystości. Życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia.

W 1999 r. Alois Ollinger wpadł na pomysł, aby umieścić 15 kamieni granicznych z 15 miast należących w tamtym czasie do Douzelage w kręgu w ogrodach spa. Harmonia i solidarność pomiędzy miastami partnerskimi ma być podkreślona poprzez kształt kręgu nie mającego granic. W 2016 r. dodano kamień graniczny z miast partnerskiego Susice (Czechy). Od tego czasu Douzelage powiększył się o nowe miasta partnerskie i obecnie 28 miast, po jednym z każdego kraju członkowskiego, wspólnie rozwija europejską ideę. To zmotywowało artystę do uaktualnienia swojego dzieła. Ostatnio dodane kamienie graniczne tworzą spiralę. Ma ona symbolizować dynamiczne partnerstwo, które jest w stanie przezwyciężyć granice nie pozbawiając każdego z miast jego cech charakterystycznych i specyfiki. Pierwotne znaczenie kamieni granicznych uległo w sposób żartobliwy zmianie. Rzeczywista obecność kamieni granicznych z całej Europy powoduje, że to dzieło sztuki nabiera specjalnego znaczenia. Odsłońmy więc nowe kamienie graniczne dzisiaj.

Proszę pozwolić podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. Najpierw wymienię naszą lokalną grupę budowlaną, Fuchs Marketing Company, która przygotowała tabliczki, pracownicy urzędu przygotowali dzisiejszą uroczystość orz Wolfgang Kerscher, koordynator Douzelage.

Drodzy przyjaciele, przed UE wiele wyzwań. Spotykamy się często z krytyką działania instytucji unijnych, często związanych z przerostem biurokracji. W wielu krajach członkowskich pojawiają się ruchy nacjonalistyczne, martwi to nas, gdyż wiele z nich odrzuca fundamentalne wartości na których oparta jest UE. Jesteśmy małą społecznością i nie chcemy dziś uprawiać wielkiej polityki. Oto nasza  odpowiedź: zostaliśmy miastem partnerskim w Douzelage, gdyż wierzymy w Europę dla obywateli. Będziemy mieszkać w Europie, realizować projekty z naszymi partnerami, odwiedzać się wzajemnie, nawiązywać przyjaźnie ponad granicami. Wszyscy obecni tu dzisiaj, jesteście mile widziani jako obywatele Europy i nasi przyjaciele.

Odsłońmy teraz kamienie graniczne.

Niech żyje Europa !

Spotkanie w Bad Kötzting zakończyło się przyjęciem w parku.

Niedziela, 10.06.2018 – pożegnanie i wyjazd gości z Włoch, Malty, Polski i Węgier.

Następne wydarzenie projektu EULOCAL będzie miało miejsce w lipcu 2018 w Chojnie/Polska.