styczeń 8, 2019

Wydarzenie 4

Uczestnicy: w wydarzeniu udział wzięło 37 osób, w tym 17 uczestników z Chojny, Polska, 6 z Marsaskali, Malta, 8 osób z Koszeg, Węgry, 3 uczestników z Bad Koetzting, Niemy oraz 3 osoby z Velletri, Włochy.

Lokalizacja/Daty. Wydarzenie zostało zorganizowane w Chojnie, Polska, od 28 czerwca do 1 lipca 2018 r.

Krótki opis.

Celem czwartego spotkania projektu było zwrócenie uwagi na korzyści związane z członkostwem w UE, przedstawienie opinii  przedstawicieli krajów Europy Wschodniej (dawne  kraje komunistyczne) na temat członkostwa  oraz zachęcenie członków lokalnych społeczności do większej aktywności i zaangażowania w sprawy europejskie. Dodatkowym, drugim celem wydarzenia, było przedyskutowanie możliwości studiowania i podejmowania pracy w krajach UE, opinia członków lokalnej społeczności oraz zagranicznych uczestników wydarzenia na temat pracy za granicą i udziału uczniów w zagranicznych stażach zawodowych, jako uczynienie kroku w kierunku bycia Europejczykiem. Dyskutowano również problemy związane z tymi działaniami oraz możliwe sposoby ich rozwiązania.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez stowarzyszenie Douzelage w Chojnie, lokalną organizację pozarządową. Działając w imieniu miasta Chojna, przygotowali oni świetny program dla uczestników spotkania. Organizatorzy podjęli starania, aby znaleźć jak najlepsze miejsca do zorganizowania poszczególnych działań, np. szkoła w której realizowane są projekty Erasmus+, odbyły się wizyty studyjne (muzeum, jezioro, rynek przygraniczny), zapewniono odpowiednie warunki  spożywania posiłków (restauracja Piastowska, stadnina Bielin) i wygodne zakwaterowanie (hotel, hostel). Przyczyni się to do tego, że zostaną zrealizowane cele wydarzenia i będzie ono  zapamiętane przez uczestników.

W czwartek, 28 czerwca, uczestnicy wydarzenia zostali przywitani w imieniu stowarzyszenia Douzelage  przez  Cezarego Salamończyka, która podkreślił wagę realizowanego właśnie projektu. Następnie nastąpiło przedstawienie zagranicznych uczestników wydarzenia i polskich gospodarzy. C. Salamończyk podkreślił projektów europejskich, które są realizowane przez międzynarodowe grupy uczestników, zwracając uwagę na EULOCAL  i wsparcie z programu Europa dla obywateli. Przywołał również poprzednie projekty europejskie realizowane przez Douzelage w których brali udział niektórzy uczestnicy EULOCAL. Nadmienił również, że w składzie polskich uczestników wydarzenia jest wiele młodych osób, co jest szczególnie ważne w kontekście przyszłości Europy.

Następnie liderzy grup przedstawili w kilku zdaniach swoich uczestników. Agnes Lepold, lider grupy z Koszeg (Węgry) podkreśliła, jak ważne jest uczestnictwo osób młodych w tego typu przedsięwzięciach. Przedstawiła swoją grupę – większość to tegoroczni absolwenci szkół średnich, którzy maja zaraz podjąć studia, część z nich za granicą.

Andrea Chiara Bauco, lider grupy z Velletri (Włochy), zgodziła się z poprzednią wypowiedzią i stwierdziła, że średnia wieku w jej stowarzyszeniu TRATTI wynosi około 23 lat. Dodała, że miała szczęście spędzić semestr studiując w Portugalii w ramach Erasmus+.

Wolfgang Pilz, wiceburmistrz i lider delegacji z Bad Koetzting (Niemcy), wyjaśnił, że niestety w wydarzeniu nie mogą wziąć udziału młodzi ludzie z jego miasta, ze względu na egzaminy szkolne, ale członkowie delegacji zrelacjonują im działania wydarzenia zaraz po powrocie do Bad Koetzting. Jeden z uczestników grupy niemieckiej jest dziennikarzem i opisze on wydarzenie w lokalnej prasie.

Jean Carl Cassar przedstawił członków delegacji z Marsaskali (Malta). Stwierdził on, że wiele osób studiuje i pracuje za granicą, dlatego tematyka wydarzenie jest nie tylko interesująca, ale będzie również użyteczna.

Kolejnym punktem programu pierwszego dnia wydarzenia w Chojnie była debata „Być czy nie być w UE ?”.  Debata miała otwarty charakter, brali w niej udział nie tylko uczestnicy wydarzenia, ale również przedstawiciele lokalnej społeczności. We wprowadzeniu do debaty zostały przedstawione główne zalety członkostwa w UE, takie jak prawo do mieszkania i podjęcia zatrudnienia w dowolnym kraju UE, bezpieczeństwo socjalne, wolność i liberalna demokracja. Zostały również wymienione najpoważniejsze wyzwania, przed którymi staje UE, takie jak kryzys imigracyjny, brak solidarności w gronie państw członkowskich, czy też deficyt procedur demokratycznych w procesie podejmowania decyzji na poziomie europejskim.

Zagadnieniem, które wzbudziło najwięcej kontrowersji był kryzys imigracyjny. Niektórzy z uczestników debaty podkreślali negatywne efektu tego zjawiska zwracając uwagę na różnice kulturowe oraz potencjalne zagrożenia atakami terrorystycznymi. Jednak pojawiły się w dyskusji również zdecydowanie wyrażane opinie mówiące o potrzebie solidarności i pomocy uchodźcom, których sytuacja jest bardzo trudna. Zwracano także uwagę na potrzebę różnicowania uchodźców od imigrantów motywowanych ekonomicznie. Najczęściej wymienianymi zaletami członkostwa w UE wymienianymi przez przedstawicieli krajów Europy Wschodniej była pomoc otrzymywana przez rolników oraz rozbudowa infrastruktury dzięki funduszom unijnym . Debata zainicjowała dalsze nieformalne dyskusje toczone podczas przerwy obiadowej.

W piątek, 29.06.2018 rano uczestnicy wydarzenia wzięli udział w warsztatach na temat mobilności zawodowej uczniów szkół średnich w ramach programu Erasmus+. Warsztaty zostały przeprowadzone w miejscowej szkole średniej, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie dyrektor szkoły, Adriana Salamończyk, przywitała uczestników wydarzenia w ramach realizacji projektu EULOCAL. Dyrektor szkoły powiedziała, że jest bardzo dumna, że szkoła którą kieruje, uczestniczy w różnych projektach europejskich od 2004 roku.

Cezary Salamończyk, koordynator do spraw współpracy międzynarodowej w szkole, wytłumaczył, że Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Chojnie od 2015 roku posiada Kartę Jakości Mobilności w programie Erasmus+. Szkoła zorganizowała do tej pory ok. 300 mobilności zawodowych dla swoich uczniów i nauczycieli na Malcie, Węgrzech, w UK, Niemczech i Luksemburgu. Koordynator projektów mobilności zawodowej w szkole przedstawił prezentację (Powerpoint) na temat mobilności zawodowych uczniów hotelarstwa, gastronomii, budownictwa i informatyki. Przedstawione zostały również firmy zagraniczne, które przyjmują stażystów z ZSP w Chojnie, podano informacje na temat ECVET (systemu transferu pozwalającemu szkole uznawać umiejętności zdobyte podczas staży zagranicznych), a także dokumenty Europass Mobilność, który otrzymuje każdy stażysta.

Po zakończeniu prezentacji, uczestnicy warsztatów zadawali pytania.  Dotyczyły one tego w jki sposób dobrze przygotować formularz aplikacyjny projektu, jakie są jego główne zasady finansowe i jakie instytucje są uprawnione do uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciach. Wśród uczestników warsztatów były osoby, które odbyły staże w zagranicznych przedsiębiorstwach i mogły odpowiedzieć na zadawane pytania. Osoby te wyraziły opinię, że miesiąc spędzony za granicą był bardzo cennym doświadczeniem mającym duży wpływ na ich przyszłe decyzje zawodowe. Cezary Salamończyk zakończył sesję pytań i odpowiedzi i poinformował, że podczas indywidualnych konsultacji w czasie wolnym będzie mógł udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości.

Następnie uczestnicy warsztatów pracowali w grupach i próbowali przygotować założenia projektu mobilności zawodowej dla uczniów szkół technicznych z ich miejscowości. Musieli zastanowić się, czy te szkoły są uprawnione do wzięcia udziału w takim projekcie i czy mogliby gościć u siebie uczniów zdobywających wykształcenie techniczne. Następnie każda grup prezentowała wyniki swoich prac, były one oceniane też przez lidera warsztatów.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się moderowana dyskusja: funkcjonowanie rynku pracy UE dla mieszkańców małych miejscowości.

Organizatorzy poprosili uczestników wydarzenia o wcześniejsze przygotowanie się do udziału w dyskusji. Każda z grup partnerskich przygotowała wcześniej prezentację PPT, plakat lub wystąpienie na forum. Reprezentanci Bad Koetzting, Velletri i Koszeg przygotowali  i przedstawili prezentacje, dodając wiele informacji do tych, które były przedstawione na slajdach. Marsaskala i Chojna miały wystąpienia na forum przedstawiające sytuację w swoich miastach. Przedstawiciel Chojny podkreślił, że w dalszej części wydarzenia odbędzie się część praktyczna związana z tym tematem, (prezentacje znajdują się w materiałach wydarzenia).

Każde z miast przedstawiło swoją sytuację związaną z funkcjonowaniem rynku pracy, próbując odpowiedzieć na następujące pytania:

 • czy w mieście znajdują zatrudnienie osoby z zagranicy,
 • jakie rodzaje pracy podejmują,
 • czy istnieją jakieś obszary konfliktowe między nimi, a przedstawicielami lokalnej społeczności,
 • czy mieszkańcy danej miejscowości próbują znaleźć zatrudnienie za granicą,
 • czy wyjeżdżają z miasta na stałe,
 • czy ta migracja związana z zatrudnieniem powoduje problemy na lokalnym rynku pracy.

Po każdej prezentacji były pytania i krótka dyskusja. Na zakończenie dyskusji moderator dokonał podsumowania w którym zwrócił uwagę na następujące aspekty:

 • W Marsaskali i Bad Koetzting jest wielu pracowników zagranicznych, znajdują oni zatrudnieni w usługach, gastronomii i wykonują najczęściej gorzej opłacane zajęcia. W Chojnie pracuje wielu mieszkańców Ukrainy, natomiast pracownicy z krajów bałkańskich znajdują zatrudnienie w Koszeg.
 • Wielu młodych mieszkańców Koszeg dojeżdża każdego dnia do pracy w Austrii, podobna sytuacja ma miejsce w Chojnie, pracownicy dojeżdżają do Niemiec.
 • W Velletri zagraniczni pracownicy wykonują nisko płatne zajęcia, natomiast młodzi mieszkańcy Velletri próbują znaleźć pracę wymagającą wysokich kwalifikacji w krajach takich jak Szwajcaria, czy Wielka Brytania.
 • Okazało się, że mieszkańcy niewielkich miejscowości nie czują się zagrożeni konkurencją pracowników z zagranicy.
 • Absolwenci szkół z miast partnerskich projektu: Marsaskali, Chojny, Velletri, Koszeg i Bad Koetzting uważają, że maja takie same szanse na rynku pracy, jak mieszkańcy wielkich ośrodków miejskich.

Cezary Salamończyk podsumował dyskusje i dodł, że następnego dnia uczestnicy wydarzenia będą odwiedzali przygraniczny rynek, gdzie zobaczą, jak sytuacja wygląda w praktyce. C. Salamończyk poinformował, że Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prof. Dariusz Rosati, skierował list do uczestników wydarzenia. List został odczytany:

„Bardzo dziękuję za zaproszenie na wydarzenie „Europa dla Obywateli”. Niestety, zaplanowane obowiązki i podjęte zobowiązania służbowe w Brukseli uniemożliwiają mi skorzystanie z Państwa zaproszenia.

Z uznaniem przyjmuję inicjatywę podjęcia dyskusji dot. korzyści związanych z członkostwem w UE dla małych miejscowości. Jestem przekonany, że bogaty program tematyczny, udział wybitnych prelegentów oraz zagranicznych partnerów i zaangażowanie organizatorów sprawią, że wydarzenie spotka się z dużym zainteresowaniem.

Na Pana ręce składam serdeczne podziękowania dla organizatorów. Życzę jednocześnie kolejnych równie cennych inicjatyw, niesłabnącej energii do dalszego działania oraz realizacji powziętych planów i zamierzeń.

Wszystkich zgromadzonych proszę o przyjęcie życzeń dobrej atmosfery spotkania, rozmów obfitujących w ciekawe spostrzeżenia oraz satysfakcjonujących wyników dyskusji.”

Następnie przewodniczący stowarzyszenia Douzelage w Chojnie, koordynator  lokalnego wydarzenia w ramach projektu EULOCAL przedstawił gościa, Norberta Obryckiego, posła na Sejm  RP. Poinformował on również gościa, lokalnych uczestników spotkania z Chojny oraz członków grup partnerskich biorących udział w wydarzeniu o głównych tematach poruszanych przez projekt z programu Europa dla obywateli „Nawet my, z małych miejscowości, znaczymy wiele”. Następnie krótko podsumował tematykę realizowana podczas poprzednich wydarzeń.

Norbert Obrycki, członek komisji spraw zagranicznych polskiego parlamentu, zaproponował skrócenie swojego wykładu, tak aby znalazło się więcej czasu na pytania i dyskusje z uczestnikami wydarzenia. Propozycja została przyjęta z zadowoleniem. Poseł zatytułował swoje wystąpienie: „Czy Europa jest dla obywateli?” We wstępie do wystąpienia przedstawił swoją zawodową i polityczną karierę, swoje życie prywatne, zainteresowania, a także opowiedział o obecnych obszarach działalności politycznej. Przedstawił także swoje doświadczenia związane z problematyką międzynarodową, działalność w Komitecie Regionów, Euroregionie Pomerania, aktywności w ramach współpracy polskiego parlamentu i instytucji europejskich. Uczestnicy spotkania zadali N. Obryckiemu wiele pytań dotyczących Parlamentu Europejskiego, relacji między większymi i mniejszymi krajami członkowskimi UE, relacji UE – USA, procesie podejmowania decyzji na poziomie europejskim, partii populistycznych w Europie, następnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, przyszłości UE, czy kryzysu migracyjnego. Wielu uczestników spotkania było zaniepokojonych stosunkiem rządów populistycznych w niektórych krajach europejskich do wartości UE, inni byli zainteresowani większym udziałem lokalnych organizacji pozarządowych w budowaniu europejskiej tożsamości.

Po zakończeniu wykładu oraz sesji pytań i odpowiedzi uczestnicy wydarzenia udali się na lunch, który był okazją do kontynuowania nieformalnych dyskusji.

Kolejnym punktem programu była wystawa fotograficzna: staże zawodowe uczniów ZSP w Chojnie w ramach programu Erasmus+.

Uczestnicy wydarzenia z projektu EULOCAL w Chojnie odwiedzili wystawę fotograficzna przedstawiającą staże zagraniczne uczniów ZSP w Chojnie realizowane w ramach programów Leonardo da Vinci i Erasmus+. Przedstawiane były nie tylko zdjęcia, ale również krótkie opisy projektów, wymieniono partnerów zagranicznych oraz wsparcie finansowe ze strony Komisji Europejskiej. Był to rodzaj praktycznej części prezentacji przedstawianej wcześniej przez grupę z Chojny. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość rozmowy z uczestnikami mobilności zawodowych, dowiedzieć się o stosunku młodzieży i nauczycieli do udziału w projekcie. Uczniowie obszernie argumentowali  w jaki sposób staże wspomagały ich rozwój indywidualny w aspekcie poprawy znajomości języka angielskiego, większej otwartości, wzrostu poczucia tożsamości europejskiej, pewności siebie, odpowiedzialności i niezależności.

Organizatorzy spotkania w Chojnie, podobnie jak gospodarze poprzednich działań, zadbali również o organizację czasu wolnego i wydarzenia kulturalne. Po wystawie nie zostało wiele czasu, jednak uznano, że niezbędne będzie poznanie najbliższej okolicy. Uczestnicy mieli szansę odwiedzić Moryń i zobaczyć park geologiczny, który powstał ze środków UE. Następnie wszyscy udali się do stadniny koni w Bielinie. Zorganizowano dla nich przejażdżki bryczkami, spacer w lesie, długi i pracowity dzień zakończono posiłkiem przy ognisku.

W piątek, 29 czerwca rano odbyła się wizyta studyjna na targowisku przygranicznym w Osinowie Dolnym (granica polsko-niemiecka).

Uczestnicy wydarzenia z projektu EULOCAL  w Chojnie wzięli udział w wizycie studyjnej na rynku przy przejściu granicznym w Osinowie Dolnym. Targowisko w Osinowie Dolnym jest najbliższym miejscem w którym zakupy w Polsce mogą robić mieszkańcy Berlina. Znajdują się tam setki małych sklepów z żywnością, ubraniami, obuwiem, roślinami ogrodowymi, ceramiką, wiele zakładów fryzjerskich, stacji benzynowych, barów, kawiarni i restauracji. Polscy sprzedawcy obsługują niemieckich i polskich klientów, ceny są konkurencyjne, płatności są akceptowane nie tylko w PLN, ale również w Euro. Wizyta studyjna dała możliwość doświadczenia szczególnej atmosfery panującej w tym miejscu, gdzie bariery językowe nie maja znaczenia, a dewiza obowiązująca w Harrodsie, że każdy towar można kupić o ile tylko znajdzie się nabywca, także tu znajduje zastosowanie. Uczestnicy projektu mieli możliwość rozmawiania z właścicielami stoisk, klientami i sprzedawcami, wśród których byli imigranci z Ukrainy i Wietnamu. Przedstawiciele grupy z Koszeg stwierdzili, że do ich miejscowości również przybywają turyści z Austrii, jednak zamiast zakupów korzystają częściej z usług typu przyjęcia ślubne, opieka dentystyczna, usługi fotograficzne, restauracje są też pełne austriackich klientów.

W godzinach popołudniowych uczestnicy wzięli udział w wyjeździe do Szczecina, program obejmował część kulturalną oraz zwiedzanie i czas wolny.

Pożegnalna kolacja była bardzo dobrze przygotowana, po posiłku lokalny zespół muzyczny prezentował swoje utwory.

Następne, ostatnie spotkanie projektu, odbędzie się w Koszeg (Węgry), od 18 do 21 października 2018 r.